top of page

Privacy en anti-spambeleid E-mailstation

Privacy verklaring
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor MarieLouise Poels van E-mailstation en haar klanten van groot belang. Jouw persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig door E-mailstation en gerelateerde bedrijven verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees verder » 

 

■  Delen van persoonsgegevens met derden

E-mailstation verkoopt je gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.


Anti-spambeleid
E-mailstation staat geen enkele vorm van ongevraagde bulk e-mail of ongevraagde commerciële e-mail (ook wel SPAM genoemd) direct of indirect via haar e-mail marketingpakketten toe. E-mailstation doet er alles aan de privacy van u en uw relaties te waarborgen en neemt alle nodige maatregelen om dit te bewerkstelligen. Lees verder »

 

Privacy verklaring

Als je de E-mailstation website bezoekt, informatie aanvraagt of je aanmeldt, een dienst afneemt of telefonisch contact opneemt, dan registreren we jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je hoe we verder omgaan met je persoonsgegevens.

E-mailstation 

Op 1 januari in 2007 is E-mailstation opgericht door MarieLouise Poels met kvk-nummer 12064783 en gevestigd aan de Kasteellaan 10 in 6081 AN Haelen. E-mailstation is verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens en stelt als verwerkingsverantwoordelijke de doeleinden en de middelen voor de verwerkingen vast en is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke eisen.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

E-mailstation verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens op basis van de geldende privacywetgeving voor de volgende verschillende doeleinden:

 • om contact met je op te nemen;

 • om je informatie te sturen;

 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;

 • voor het uitvoeren van de administratie;

 • voor het uitvoeren van online marketing opdrachten en e-mail marketing/marketing automation in het bijzonder;

 • voor de opmaak en verzending van e-mail nieuwsbrieven in opdracht van onze klanten (wij verzenden enkel en alleen aan de door onze klant aangeleverde persoonsgegevens)

 • voor het beheer van Millman+ website en online formulieren

 • voor de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst; om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

 • voor gerechtvaardigde belangen van E-mailstation, waarbij we erop letten dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met: het maken van studies, modellen en statistieken;

 • voor de uitoefening en de verdediging van de rechten van E-mailstation bijvoorbeeld bij geschillen;

 • voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van kandidaten, werknemers, leveranciers, klanten/opdrachtgevers en overige relaties van en betrokkenen bij E-mailstation te vergroten en om je te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien de Info per e-mail van E-mailstation niet op prijs wordt gesteld, dan kunt u zich altijd hiervoor uitschrijven »


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

E-mailstation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, met een maximum van 30 jaar voor alle persoonsgegevens om zaken te kunnen doen.

 

Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden, zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. Maar deze cookies dragen ook bij het verzorgen en verbeteren van deze, waarbij E-mailstation door het bezoek aan onze website jouw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken. Dit gebeurt aan de hand van je IP-adres. Deze wordt gekoppeld aan je handelingen en op basis daarvan worden jouw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor. Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kun je bij ons een verzoek sturen naar info@e-mailstation.nl.

 

Beveiliging persoonsgegevens

E-mailstation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 

E-mailstation kan deze privacy policy te allen tijde wijzigen.  Wij zullen op deze pagina altijd de meest recente versie tonen. Laatste aanpassing d.d. 18/8/2018

Anti Spambeleid E-mailstation

E-mailstation en haar samenwerkende e-mail marketing service providers zijn zich volledig bewust van hun verantwoordelijkheid voor goed gebruik van het verzenden van grote hoeveelheden e-mails. E-mailstation staat dan ook geen enkele vorm van ongevraagde bulk e-mail of ongevraagde commerciële e-mail (ook wel SPAM genoemd) toe aan zijn klanten. Ongeacht of dit afkomstig is van klanten, klanten van klanten, of van klanten die diensten verlenen die spammers in staat stelt ongevraagde email te versturen.

 

Uitgangspunten Anti-Spam beleid
Het anti-spambeleid van E-mailstation is erop gericht dat gebruikers van MailMolen² en Millman+ e-mails ongevraagd versturen of als zodanig door ontvangers worden ervaren.

 

Wat is spam?
Het versturen van spam is op grond van artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet verboden. De Autoriteit Consument en Markt (voorheen OPTA) houdt onafhankelijk toezicht op de naleving van deze wet. Vanaf 2012 is de nieuwe Code E-mail geldig, welke ook deel uit gaat maken van de Nederlandse Reclame Code. Handhaving vindt daarom ook plaats door de Reclame Code Commissie. Onder de Nederlandse branchegenoten wordt het volgende verstaan onder spam: “Spam is het in bulk versturen van ongevraagde e-mail”. Waarbij ‘bulk’ staat voor ‘grote hoeveelheden’ en ‘ongevraagd’ staat voor ‘geen toestemming voor gegeven’. Ook kleinere e-mailings waarbij er geen toestemming is gegeven om te mailen vinden wij onder spam vallen. Het allerbelangrijkste vinden wij dat er volgens een opt-in proces toestemming is gegeven om e-mails te versturen of als een ontvanger klant is bij de verzender. Heeft iemand die toestemming niet zelf proactief gegeven dan mag je die persoon niet

 

Voorwaarden voor verzending vanuit MailMolen² en Millman+
De afzender moet er duidelijk en verifieerbaar toestemming voor hebben gegeven. Dat kan op de volgende manieren:

 • Bestaande klanten mogen ook worden gemaild. Echter moet dan wel tijdens de aankoop duidelijk zijn gemaakt dat het e-mailadres gebruikt kan worden voor online nieuwsdiensten die alleen betrekking hebben op het eigen of gelijksoortige producten van de afzender.

 • Afzender heeft permissie verstrekt via een aanmeldformulier of pop-up op de website / in de webshop van de afzender, waar de ontvanger zich via een opt-in proces heeft aangemeld en waarbij duidelijk wordt aangegeven met welke frequentie het e-mailadres gebruikt zal worden en voor welke doeleinden (permissie).

 • Een door de ontvanger op een formulier aangevinkt hokje. Dit hokje mag uitsluitend in bestelprocessen van tevoren zijn aangevinkt. Er moet duidelijk worden aangegeven dat ontvanger toestemming geeft hem of haar over een specifiek onderwerp te benaderen. Toestemming wordt niet via een vermelding in de Algemene Voorwaarden of een Privacy statement verkregen.

 • Bij het verkrijgen van gegevens via een offline actie (op een beurs, aan de telefoon, het overhandigen van een visitekaartje of in de winkel), moet de ontvanger duidelijk zijn gemaakt dat zijn e-mailadres gebruikt wordt voor online nieuwsdiensten van de afzender en daar door middel van het aanvinken van een hokje op een antwoordkaart of door expliciet uit te spreken dat de ontvanger dit wil toestemming voor hebben gegeven.

 • Op het moment dat je e-mailadressen importeert, moet je expliciet aangegeven dat de lijst bestaat uit 100% opt-in e-mailadressen.

 • Wat moet een e-mail bevatten om de schijn van spam tegen te gaan?

 • Behalve dat iedere e-mail die wordt verzonden vanuit MailMolen² en Millman+ de naar ontvangers die daar vooraf toestemming voor hebben gegeven, moet de e-mail zelf minimaal het volgende bevatten:

 • De werkelijke identiteit van de verzender, inclusief een valide e-mailadres. Een no-reply adres is niet toegestaan.

 • De werkelijke identiteit en contactgegevens, inclusief een valide postadres, van degene namens wie de e-mail is verzonden.

 • Een duidelijk zichtbare verwijzing naar een eenvoudig, goed werkend afmeldproces, dat de ontvanger direct en permanent verwijdert van de mailinglijst.


Sancties bij handelen in strijd met het anti-spambeleid van E-mailstation
Als E-mailstation of de e-mail service providers van MailMolen² of Millman+ redenen heeft om aan te nemen dat er wordt gehandeld in strijd met dit anti-spambeleid, dan behoudt E-mailstation zich het recht voor om direct actie te ondernemen. Dit kan inhouden dat een lopende campagne wordt gepauzeerd of beëindigd, totdat duidelijkheid is verkregen omtrent de oorzaak van de klacht. E-mailstation is daarbij gerechtigd om gebruikers bij schending van het anti-spambeleid de software van MailMolen² en Millman+ te ontzeggen.

 

Als je zelf merkt dat je SPAM ontvangt van een van onze klanten, gebruikers van Mailmolen² of Millman+, laat het ons dan direct weten op info@e-mailstation.nl.

 

E-mailstation behoudt zich het recht om dit anti-spambeleid aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd. De meest recente wijzigingen dateren van 18 augustus 2018

Privacy
Anti-spambeleid
bottom of page