Advies, training of support nodig?

Neem contact op met MarieLouise Poels

E-mailstation.nl

MarieLouise Poels

+31 (0)475 49 70 92

info@e-mailstation.nl

Aanmelden E-mail Info

Alleen relevante info over e-mail marketing

  • LinkedIn E-mailstation
  • Facebook E-mailstation
  • Youtube E-mailstation

Algemene voorwaarden E-mailstation

Artikel 1  -  Geldigheid van deze voorwaarden

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake advies, training en support door E-mailstation, gevestigd te Haelen.

1-2 De opdracht of aanmelding van de opdrachtgever geldt als acceptatie van E-mailstation zijn algemene voorwaarden. Bijzondere van de voorwaarden van E-mailstation afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1-3 In de voorwaarden wordt onder zaken verstaan alle zaken en diensten die ter beschikking zijn gesteld door E-mailstation.

 

Artikel 2  -  Aanbiedingen

2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle bij de aanbieding verstrekte voorbeelden en gegevens, zoals maten enzovoort, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks nog eens uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd, details behoeven niet te worden verstrekt.

2-2 Overeenkomsten tot het ter beschikking stellen van diensten zoals genoemd in de overeenkomst worden eerst door E-mailstation zijn schriftelijke bevestiging bindend.

 

Artikel 3  -  Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van E-mailstation binden de laatste niet, voor zover ze door E-mailstation niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 4  -  Overeenkomst

4-1 De overeenkomst tot het uitvoeren en het ter beschikking stellen van diensten wordt eerst bindend voor E-mailstation door zijn schriftelijke bevestiging. Elke met E-mailstation aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat E-mailstation zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.

4-2 De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende diensten slechts voor het afgesproken doel te gebruiken, indien de opdrachtgever de diensten voor een ander doel gebruikt is E-mailstation gerechtigd om een navordering in te stellen volgens de geldende afspraken en/of pakketkosten van E-mailstation.

4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, enz., alsmede gegevens door E-mailstation bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

 

Artikel 5  -  Prijzen

Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de licentiekosten op het tijdstip van afsluiting, vermeerderd met een eenmalig opstartbedrag. Wijzigingen in de gesloten overeenkomst, zoals eventueel extra aanvullende modules of meerwerk, worden berekend tegen de dan geldende prijzen of afspraken. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

 

Artikel 6  -  Afwijkingen en teksten

6-1 Geringe afwijkingen bij standaard kleuren, lettertypes, dikte enz. geven geen reden tot ontbinding tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6-2 Teksten en/of instructies op verzoek van een opdrachtgever worden eventueel door E-mailstation verwerkt naar aangegeven kopij of schriftelijke opdracht.

 

Artikel 7  -  Opschorting en beëindiging

7-1 E-mailstation kan - onverminderd de overige hem toekomende rechten - zijn verplichtingen onder de overeenkomst dan wel deze algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk opschorten of de overeenkomst onmiddellijk beëindigen zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid of schadeplichtigheid voortvloeit:

a. indien de opdrachtgever enige verplichting jegens E-mailstation niet, niet geheel of niet tijdig nakomt; of;

b. in geval van een verzoek op grond van hetgeen is genoemd in het artikel "Wanprestatie en ontbinding", of;

c. indien het leveren van diensten aan anderen dan de opdrachtgever hinder ondervindt als gevolg van de wijze waarop de opdrachtgever gebruik maakt van de diensten; of

d. indien een eventuele afgegeven machtiging tot automatische incasso wordt ingetrokken en/of bij E-mailstation gerede twijfel bestaat of de opdrachtgever na intrekking nog wel aan zijn betalingsverplichting kan blijven voldoen; of

e. indien de opdrachtgever niet op het eerste verzoek van E-mailstation zekerheid stelt tot nakoming van zijn of haar verplichtingen.

7-2 Opschorting ingevolge het vorige lid van dit artikel laat onverlet dat de opdrachtgever verplicht blijft zijn verplichtingen onder de overeenkomst na te komen.

7-3 In geval van afsluiting van de diensten, is E-mailstation gerechtigd het terzake vastgestelde opstartbedrag voor heraansluiting aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 8  -  Duur en beëindiging van de overeenkomst

8-1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van 1 jaar. Na afloop van de minimumduur van 1 jaar, kan de overeenkomst door partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor aanvang van de nieuwe contractperiode.

8-2 Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, kan een van beide partijen de overeenkomst opzeggen tegen het einde van de duur van de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien de overeenkomst niet wordt opgezegd, zal deze worden geacht stilzwijgend voor onbepaalde tijd te zijn voortgezet en is lid 1 van dit artikel verder van toepassing.

8-3 De overeenkomst kan telefonisch en bevestigd per e-mail door een van de partijen worden opgezegd.

 

Artikel 9  -  Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt E-mailstation om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door E-mailstation gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

 

Artikel 10  -  Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom inzake alle krachtens de overeenkomst geleverde diensten, producten, programmatuur, apparatuur, documentatie en andere materialen berusten uitsluitend bij E-mailstation of zijn licentiegevers. De opdrachtgever krijgt slechts een niet exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten voor de duur van de overeenkomst.

 

Artikel 11  -  Bijzondere bepalingen met betrekking tot levering van diensten

11-1 De opdrachtgever erkent hierbij dat het Internet en E-mail een wereldwijd systeem is van gekoppelde netwerken en computers. E-mailstation garandeert geen onbelemmerde toegang tot het netwerk en netwerk van derden. E-mailstation zal alle redelijkerwijs van hem te verwachten inspanningen verrichten om er voor zorg te dragen dat zijn diensten (het verzenden van o.a. e-mail nieuwsbrieven) kunnen worden geleverd en zal fouten met betrekking tot zijn diensten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is herstellen.

11-2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verbinding met zijn telecommunicatieaanbieder die noodzakelijk is voor het gebruik van E-mailstation zijn diensten. Alle kosten betreffende het tot stand brengen en in stand houden van telecommunicatieverbindingen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

11- 3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan E-mailstation zijn diensten te verkopen, of te onderverhuren dan wel anderszins ter beschikking te stellen aan derden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

11-4 De opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de diensten van E-mailstation en de eventueel daarbij behorende apparatuur en/of programmatuur, mag worden verwacht.

11-5 De opdrachtgever zal de door E-mailstation gegeven aanwijzingen voor het gebruik van zijn diensten en de eventueel daarbij behorende apparatuur en/of programmatuur, te allen tijde opvolgen.

 

Artikel 12  -  Gebruik van netwerken

12-1 De opdrachtgever verbindt zich hierbij tegenover E-mailstation om zich te houden aan de wettelijke en overige voorwaarden voor het gebruik van Internet en E-mail verkeer met derden.

12-2 De opdrachtgever vrijwaart E-mailstation en zal hem schadeloosstellen voor alle schade die hij lijdt als gevolg van het gebruik door de opdrachtgever van Internet en/of E-mail van en aan derden middels E-mailstation zijn diensten.

12-3 Het is de opdrachtgever verboden om handelingen te verrichten die een storing in het functioneren van Internet en of E-mailverkeer van derde(n) of de verbinding daartussen tot gevolg hebben, dan wel hinder of schade toebrengen aan E-mailstation dan wel derden.

12-4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de diensten van E-mailstation en het Internet dan wel e-mailverkeer te (laten) gebruiken, bewust dan wel onbewust, voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met het Nederlandse Recht, de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en in het algemeen de fatsoennormen en de redelijkheid en billijkheid die in het (internet)verkeer betamen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de navolgende handelingen en gedragingen:

- spammen: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail al dan niet met dezelfde inhoud of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;

- het inbreuk maken op eigendomsrechten van derde of onrechtmatig handelen jegens derden;

- het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie;

- het schuldig maken aan het verspreiden van informatie die discriminerend ten aanzien van uiterlijk ras, religie, geslacht, cultuur, af komst of anders genoemd kan worden;

- hacken: het zonder toestemming binnendringen van een andere computer of computersystemen op het Internet, daaronder begrepen pogingen daartoe.

- open relay: in het algemeen het ongeautoriseerd gebruik maken van mailservers door derden.

12-5 In de gevallen zoals bedoeld in de leden 3 en 4 is E-mailstation, zonder voorafgaande kennisgeving aan de opdrachtgever, gerechtigd de ter beschikking stelling van zijn diensten op te schorten en aanwijzingen te geven aan de wederpartij. Blijft de Wederpartij in gebreke de aanwijzingen op te volgen dan heeft E-mailstation het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder daardoor aansprakelijk te worden voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden. Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft E-mailstation te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving, het recht om informatie uit haar systemen te verwijderen waarvan redelijkerwijs vast staat dat deze inbreuk maakt op rechten van derden dan wel onrechtmatig is jegens derden.

 

Artikel 13  -  Aansprakelijkheid

13-1 E-mailstation is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

c. Fouten en/of gebreken in een e-mail nieuwsbrief die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd;

d. Het om technische en/of functionele redenen redelijkerwijze niet kunnen leveren van de diensten en/of faciliteiten.

13-2 E-mailstation zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

13-3 De opdrachtgever vrijwaart E-mailstation voor alle aanspraken van derden terzake van inbreuken op hun octrooi, merk of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.

13-4 E-mailstation is niet verantwoordelijk voor de door de opdrachtgever gebruikte e-mailadressen en de herkomst ervan. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de ontvanger voor het ontvangen van de door de opdrachtgever verstuurde e-mailings met E-mailstation.

 

Artikel 14  -  Overmacht

14-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van zaken, uitsluitingen, verlies of beschadiging van zaken (waaronder datatransport en energielevering) naar E-mailstation of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van E-mailstation, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in o.a. de data- en energielevering aan E-mailstation, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor E-mailstation overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering van diensten c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

14-2 E-mailstation is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om zijn diensten te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

Artikel 15  -  Wanprestatie en ontbinding

15-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal E-mailstation ingeval van wanprestatie ook het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel, of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

15-2 De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft E-mailstation eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die E-mailstation op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

 

Artikel 16  -  Betaling

16-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

16-2 E-mailstation is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.

16-3 E-mailstation is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

16-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat E-mailstation zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 17  -  Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van E-mailstation, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Afbeelding1.png
Afbeelding2.png